ម៉ាស៊ីនខួងរន្ធជ្រៅ

  • ការខួងរន្ធ EDM

    ការខួងរន្ធ EDM

    ការខួងរន្ធ EDM ប្រើប្រាស់អេឡិចត្រូតបំពង់បង្វិលដែលមានថាមពលជាមួយនឹងការហូរចេញនូវសម្ពាធខ្ពស់ ដើម្បីផលិតម៉ាស៊ីនដែលមានល្បឿនលឿន និងត្រឹមត្រូវនៃរន្ធជ្រៅតូចៗនៅក្នុងលោហៈធាតុ។