ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

  • ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

    ផែនការហិរញ្ញវត្ថុ

    ដល់អតិថិជនដែលអាចទុកចិត្តបាន និងសុចរិតភាព យើងផ្តល់ផែនការហិរញ្ញវត្ថុដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់ទិញ Mould, Machining Equipment និងផលិតផលដោយមិនមានមូលនិធិគ្រប់គ្រាន់។