អ្នករត់ក្តៅ

  • អ្នករត់ក្តៅ

    អ្នករត់ក្តៅ

    Hot runner គឺជាប្រព័ន្ធធាតុផ្សំកំដៅដែលប្រើក្នុងផ្សិតចាក់ដើម្បីចាក់ភាគល្អិតផ្លាស្ទិចរលាយចូលទៅក្នុងប្រហោងនៃផ្សិត។