គ្រឿងផ្សំ

  • ពណ៌ Masterbatch

    ពណ៌ Masterbatch

    Color masterbatch គឺជាប្រភេទថ្មីនៃសារធាតុពណ៌ពិសេសសម្រាប់វត្ថុធាតុ polymer ដែលប្រើនៅលើផ្លាស្ទិច ការលាយពណ៌ masterbatch ចំនួនតិចតួច និងជ័រដែលគ្មានពណ៌ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការអាចសម្រេចបាននូវជ័រពណ៌ ឬផលិតផលជាមួយនឹងកំហាប់សារធាតុពណ៌ដែលបានរចនាឡើង។