ផ្សិតបោះត្រា / ដាល់ផ្សិត

  • ពុម្ពត្រា

    ពុម្ពត្រា

    កម្មវិធីទូទៅបំផុតនៃការបោះត្រាដែកសន្លឹកស្លាប់គឺនៅក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត។គ្រឿងបរិក្ខាររថយន្តណាមួយដែលផលិតពីដែកសន្លឹក ជាទូទៅត្រូវបានផលិតឡើងដោយដែកសន្លឹក។