ផលិតផលរថយន្ត

  • កាង

    កាង

    Kaihua Mold ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់កាងដែលធ្លាប់ប្រើសម្រាប់រថយន្តអាល្លឺម៉ង់ រថយន្តបារាំង រថយន្តជប៉ុន និងរថយន្ត bfand របស់អាមេរិក។