អធិការកិច្ច

  • សេវាត្រួតពិនិត្យ

    សេវាត្រួតពិនិត្យ

    Kaihua Mold ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មត្រួតពិនិត្យផ្សិត គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងផលិតផល និងឧបករណ៍។ក្រុមអ្នកជំនាញត្រួតពិនិត្យគុណភាព ផ្តល់សេវាកម្មត្រួតពិនិត្យ និងទទួលយកឧបករណ៍ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការផលិតផ្សិត និងប្លាស្ទិកសម្រាប់អតិថិជន។