ទម្រង់ជាក់លាក់

  • ភាពជាក់លាក់ប្លាស្ទិកស្លាប់

    ភាពជាក់លាក់ប្លាស្ទិកស្លាប់

    យើងផលិតភាពជាក់លាក់ផ្លាស្ទិចស្លាប់ដោយទម្ងន់ស្រាល និងប្រសិទ្ធភាព អនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ទីផ្សារផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ និងរថយន្ត។Kaihua Mold អាចផ្តល់នូវផ្នែកផ្លាស្ទិចជាមួយនឹងធរណីមាត្រស្មុគ្រស្មាញ ឬរូបរាងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងភាពត្រឹមត្រូវខ្ពស់។