ការសម្ដែងស្លាប់

  • ផ្សិតស្លាប់

    ផ្សិតស្លាប់

    យើង ផ្សិត Kaihua ផលិត Die Casting Mold ជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាព ដោយផ្តោតលើការរចនាផ្សិត ដើម្បីជៀសវាងប្រតិបត្តិការទីពីរ ហើយគោលដៅរបស់យើងគឺតែងតែបង្កើតដំបូង។យើងអាចធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពចំណាយ កាត់បន្ថយការចំណាយលើម៉ាស៊ីន ការផលិតខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយការពាក់។