ការរចនាឧស្សាហកម្ម

  • ការរចនាឧស្សាហកម្ម

    ការរចនាឧស្សាហកម្ម

    Kaihua Mold មានឯកទេសក្នុងការចាក់ បញ្ចូល និងចាក់លើផលិតផលប្លាស្ទិកជាច្រើនប្រភេទតាំងពីឆ្នាំ 2000។ សមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់របស់យើង និងចំណេះដឹងផ្នែកឧស្សាហកម្មស៊ីជម្រៅអនុញ្ញាតឱ្យយើងកែលម្អការរចនាឧស្សាហកម្មសម្រាប់តម្រូវការផលិតកម្មរបស់អតិថិជន។