ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

រោងចក្រខាងក្រៅ

yrtytr

tgreytr

សិក្ខាសាលាកែច្នៃ

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

សិក្ខាសាលាផលិតផ្សិត

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

សិក្ខាសាលាចាក់

factory (2)

factory (1)

factory (7)