ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

ផ្នែកខាងក្រៅរោងចក្រ

yrtytr

tgreytr

សិក្ខាសាលាកែច្នៃ

jghkut

យូធូយ

រោងចក្រ (6)

យូធូយូ

utyiuy

hjgituy

យូធីយូយ៉ូ

រោងចក្រ (4)

យូធូ

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

សិក្ខាសាលាផលិតផ្សិត

យូធីយូ

ទ្រី

រោងចក្រ (9)

រោងចក្រ (5)

ytruytr

សិក្ខាសាលាចាក់ថ្នាំ

រោងចក្រ (2)

រោងចក្រ (1)

រោងចក្រ (7)