ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ស្លាប់

  • ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ស្លាប់

    ម៉ាស៊ីនសម្គាល់ស្លាប់

    ម៉ាស៊ីនស្ទីកឃ័រ មានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការផ្គូផ្គងទីតាំងសមស្របនៃផ្នែកនីមួយៗនៃផ្សិត ពិនិត្យ និងដឹងថាការបិទផ្សិតកាន់តែមានលក្ខណៈ ergonomic លែងប្រើស្ទូច រទេះរុញ ឬឧបករណ៍លើក និងមធ្យោបាយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដើម្បីផ្គូផ្គងផ្សិត។